Petroglifos A Coutada

Baixo a denominación do petróglifo da Coutada intégranse varias superficies gravadas, algunha delas previamente catalogadas -Grupo I- (GA36034079) e outras recentemente localizadas por mor dos lumes forestais que afectaron a este concello no outono de 2017.

Grupo I
A superficie gravada abrangue uns 105 m 2 divididas en dous subgrupos de 85 e 26 m 2 respectivamente. O subgrupo 1 ten unhas dimensións máximas de 15,1 x 9,7 m e trátase dun pequeno afloramento granítico alongado afectado por traballos de canteira histórica. En boa parte da súa superficie esta cuberta por musgo e liques que dificulta a súa visión. Dende o punto de vista dos gravados observanse un gran número de figuras de tipo xeométrico (combinacións circulares, coviñas e cazoletas) asociadas a varias figuras de zoomorfos esquemáticos e un numerosísimo grupo de figuras de morfoloxía  antropomórfica, semellantes a algunhas das observadas no grupo II e III, e moi diferente da tipoloxía habitual de cruz cristía de cronoloxía histórica. Cos datos actuais se atopan fortes paralelos na arte esquemática peninsular con en estacións veciñas como as do Monte Tetón (Tomiño). O subgrupo 2 ten unhas dimensións máximas de 11,4 x 3,1 m e nel obsérvase unha densidade sensiblemente menor de gravados con respecto ao precedente entre os que atopamos cazolestas, coviñas sucos e novas figuras antropomorfas.

Grupo II
A superficie total gravada abrangue uns 47,7 m 2 cun soporte de dimensións máximas de 10,5 x 6 m. Estamos ante un lene afloramento granítico adaptado a pendente do terreo. Nesta superficie obsérvanse unha importante concentración de figuras, cunhas 40 representacións de tipo naturalista, acompañadas de múltiples coviñas, uns círculos simples ou combinados con coviñas, diferentes sucos illados e unha figura cruciforme. Dentro das representacións non abstractas destaca a existencia de dous grandes grupos estilísticos: un de carácter esquemático con liña simple ou dobre para definir os volumes dos corpos e outro caracterizado por un baleirado completo das figuras. Entre estas podemos diferenciar cando menos a representacións de équidos (maioritarios) e posiblemente cánidos. Tamén temos a representación de figuras humanas, que responden tanto ao modelo esquemático como baleirado. Entre eles destaca unha representación dun xinete sobre un dos équidos. Parece pois que estamos perante unha escena de significado complexo, no que se atendemos a criterios estilísticos teríamos varios intres de gravado. Neste senso cabe destacar a superposición entre o gran équido baleirado central sobre un grupo de coviñas, o que estaría a resaltar unha relación cronolóxica moi interesante.

Grupo III
O grupo III está a uns 38 m en dirección NW tendo unhas coordenadas xeográficas x: 547072,366. Y: 4664419,434 e unha cota de 266 m. A superficie ocupada polos gravados é duns 41m 2 , se ben o soporte ten unhas dimensións máximas de 9,4 x 6,2 m. Trátase dun pequeno afloramento granítico adaptado a pendente do lugar moi afectado por fracturas naturais e actividades de cantería. Dende o punto de vista dos gravados destaca un cuantioso grupo de coviñas que aparecen dispostas definido figuras xeométrica angulares e liñas rectas ou curvas. Tamén temos varias representacións de figuras cruciformes, semellantes as observadas no Grupo I e cruces de tipoloxía claramente cristiá. A diferencia dos grupos precedentes nese caso si que observamos figuras que parecen ter cronoloxía histórica, permitido hipotizar a existencia de varios intres de gravado nestas estacións, separadas por centros de anos de diferencia.

Realidade aumentada

O Concello de As Neves na idea global de “Valorización Turística e mellora da accesibilidade dos petróglifos de “A Coutada” na parroquia de Taboexa (As Neves)” para facilitar a difusión e tamén a dinamización do xacemento elaborou unha recreación dos petróglifos, mediante unha aplicación de realidade aumentada.

Esta aplicación tecnolóxica permite agregar elementos virtuais, con información en forma de gráficos ou imaxes, á nosa contorna real. Deste modo, podemos xerar novas experiencias nas que aportamos coñecementos relevantes ao espazo real, favorecendo a interpretación do recurso e o acceso ao coñecemento, dun modo moi pracenteiro e motivador.

Audioguía

Esta é unha audioguía na que, logo dunha contextualización territorial e histórica dos xacementos de A Coutada, facemos un percorrido polos distintos petróglifos destacando os principais elementos de cada un deles. Ao mesmo tempo que se achegan informacións que axudan a súa interpretación.

Esta ferramenta estará aloxada na web concello de As Neves e poderase descargar mediante os códigos QR situados nos paneis interpretativos que se atopan no percorrido.