Xunta de Portavoces

Composta por un portavoz de cada grupo político reúnese previamente ao Pleno para debater os asuntos a tratar.